دانلود جداول استاندارد قطعات صنعتی

دانلود جداول استاندارد قطعات صنعتی
کتاب ها و جداول استاندارد
دانلود کتاب جداول و استاندارد های طراحی

دانلود PDF کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی عبدالله ولی نژاد.

امتیاز
5/5
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جداول استاندارد گروه Bearing
دانلود جداول استاندارد بلبرینگ ها

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد بلبرینگ ها میشود.

امتیاز
5/5
دانلود جداول استاندارد بلبرینگ های یاتاقانی

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد بلربینگ های یاتاقانی میشود.

امتیاز
5/5
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec

امتیاز
5/5
جداول استاندارد گروه پیچ و مهره ها
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جداول استاندارد گروه Linear ها
دانلود جداول استاندارد لینیر بوشینگ

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد لینیر بوشینگ ها میشود.

امتیاز
5/5
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جداول استاندارد گروه خار های فنری
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جداول استاندارد گروه تسمه ها
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جداول استاندارد گروه پولی ها
دانلود جداول استاندارد پولی تایم

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد پولی های تسمه تایم میشود.

امتیاز
5/5
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جداول استاندارد گروه پروفیل ها
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جداول استاندارد گروه کاسه نمد ها
این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این یک عنوان است

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.